vkhangyang.wordpress.com
Xử lý tình huống RabbitMQ Service không hoạt động (Windows)
Nếu không có gì quan trọng, cách nhanh nhất là vào cmd (admin): >rabbitmq-service.bat remove Sau đó vào “%USERPROFILE%\AppData\Roaming\RabbitMQ”: để lại 2 file enabled_plugins, rabbi…