visa21.org
راحت ترین راه گرفتن ویزای شینگن
راحت ترین راه گرفتن ویزای شینگن منطقه شینگن یکی از پرطرفدارترین مقاصد سفر در جهان بشمار می رود. سالیانه بیش از ۱۶ میلیون درخواست سفر به محدوده شینگن به سفارتخانه های ۲۶ کشور عضو شینگن ارسال می گردد. بدین ترتیب بدیهی است که در صدور ویزای شینگن سخت گیری هایی اعمال شود. با توجه