vinhtng.com
Cái giật mình cuối đêm diễn
Đêm cuối với Mỹ Linh trong tour diễn cuối cùng. #MylinhTour2018: Thời gian Bản thân những điều “cuối cùng” vẫn luôn làm dậy lên trong lòng người nhiều đợt sóng. Một chữ “cuối&#822…