vinhdlp.com
Chim sẻ bay vào nhà có điềm gì không? tốt hay xấu
Thấy chim sẻ bay vào nhà có điềm báo gì không? tốt hay xấu - Nên đánh đề con số mấy.. Chim sẻ bay vào nhà rồi bay ra, bay vào đậu trên bàn thờ... Người xưa có câu đất lành chim đậu