vinaykumarsajjanar.com
Thank you!
10000+ views and counting. Thank you !Thank you! so much for the support ! ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿದ ಹಾಗೂ ನನ್ನನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಓದುಗ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ…