vimokshananda.org
Lambodara in Limerick
||Aum hreem Vighneshwaraya Namaha || Namo Vrata pataye Namo Gana pataye Namah Pramatha pataye Namaste Astu Lambodaraya Ekadantaya Vighna nashine Shiva sutaya Shri Varada murtaye Namo Namaha || 10 |…