vijaykannantha.wordpress.com
ಜೆಡಿಎಸ್ನಾಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು… ಗೌಡರ ಮರ್ಜೀಲೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತು!! ನನ್ನ ಕುರ್ಚಿಗೂ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಡಬೌದಾ :-)
ಜೆಡಿಎಸ್ನಾಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು… ಗೌಡರ ಮರ್ಜೀಲೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತು!! ನನ್ನ ಕುರ್ಚಿಗೂ ನನ್ನ ಕುರ್ಚಿಗೂ… ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಡಬೌದಾ… ಯಾವನಿಗ್ ಗೊತ್ತು… ಯಾವನಿಗ್ ಗೊತ್ತು ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ… ಬತ್ತಿ ಇಡಬೌದಾ……