viettelpost.com.vn
CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đắc Luân - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT - Mã chứng khoán: VTP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 184.087 CP (tỷ lệ 0,31%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 140.000 CP - Số lượng cổ phiếu đã