vietnamofmyheart.wordpress.com
Cơ Đốc giáo là gì? Niềm tin của người Cơ Đốc là gì?
HEART QUESTIONS & ANSWERS Cơ Đốc giáo là gì? Niềm tin của người Cơ Đốc là gì? Niềm tin căn bản của Cơ Đốc giáo được tóm tắt trong I Cô-rinh-tô 15:1-4. Chúa Giê-xu chết vì tội lỗi của chúng ta, …