varyox.az
«STIGMA» - İncəsənət vasitəsi ilə stereotiplərlə mübarizə | VarYox
Stiqmadan azad olmaq, fǝrqliliyi qucaqlayaraq dünyamızı gözǝllǝşdirmǝk, güclü, cǝsur vǝ dǝyişikliklərə açıq olmaq zamanı gəlmişdir.19 Aprel baş tutacaq «STIGMA» sǝrgisinin ortaq missiyası: «İncǝsǝnǝt vasitǝsi ilǝ stereotiplǝrlǝ mübarizǝ»dir.