varyox.az
Kauseffekt: Stigma | VarYox
Artıq 1 ildən çoxdur üzərində çalışılan «STIGMA» layihəsi nəhayət baş tutdu. KAUSEFFEKT tǝrǝfindǝn tǝşkil olunan vǝ müxtǝlif incǝsǝnǝt nümayǝndǝlǝri ilǝ ǝmǝkdaşlıq nǝticǝsindǝ yaranan «STIGMA» sǝrgisinin əsas missiyası: «İncǝsǝnǝt vasitǝsi ilǝ stereotiplǝrlǝ mübarizǝ»dir.