vantuyen.net
Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần – Việt Nam
Lịch sử cho thấy chính sách của các triều đại, các chế độ từ cổ chí kim là thủ phạm cản trở Việt Nam trở thành một nước giàu mạnh. Các chính sách không đặt lợi ích dân tộc làm đầu ấy đã chẳng những…