vantuyen.net
Nguyễn Đăng Trúc – Lê Mộng Nguyên, Vọng Về Lời Hẹn Ước Từ Bờ Suối Xưa
Giáo sư Trần-Văn-Cảnh và nhà văn Đỗ Bình ở Paris đề nghị tôi viết vài hàng giới thiệu về nhà văn Lê Mộng Nguyên để đưa vào Tuyển tập Những Khuôn Mặt Văn Hóa Việt Nam Paris. Thực ra viết về Lê Mộng …