vantuyen.net
Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần – Dòng Máu Lạc Hồng
Dòng máu Lạc Hồng là di chỉ duy nhất còn lưu lại mạnh mẽ cho đến ngày hôm nay, sau hơn ngàn năm giặc phương Bắc đô hộ và tàn phá nên văn minh, chữ viết của chúng ta, dân tộc Lạc Việt.…