vantuyen.net
Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần – Bằng
Tộc Việt chúng ta có rất nhiều đức tánh tốt đẹp. Bằng tấm lòng bác ái, vị tha, chúng ta nên trở nên tốt hơn nữa vì lợi ích quốc gia. Chúng ta chẳng nên giết chóc, cầm tù, thủ tiêu, đè nén, thù hằn,…