vantuyen.net
Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần – Ôi Non Sông
Chúng ta chỉ có Một Non Sông để yêu, tự hào, tự chủ, đắp bồi, và hy vọng.