vantuyen.net
Đặng Xuân Xuyến – MẠN ĐÀM VỀ CÂU: “TAM NAM BẤT PHÚ”
Ngạn ngữ người Việt có câu: “Tam nam bất phú Tứ nữ bất bần”