vantuyen.net
Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần – Tổ Quốc Việt Nam
Không còn Tổ Quốc sẽ là điều bất hạnh tột cùng. Ngàn vạn lần đừng để giả định đó thành sự thật.