vantuyen.net
Thanh Hà – Tơ Lòng Còn Vương (kỳ III)
Xa em đi như trong cổ tích Gặp nhau rồi sao để mất nhau ( thơ Th.H )