vantuyen.net
Phi Ngọc Hùng – Tạp ghi sau 40 năm (kỳ 4) “Trận chiến Quảng Trị”
Ngày thứ 10 : 19-3-1975 Trận chiến Quảng Trị