vantuyen.net
Phi Ngọc Hùng – Tạp ghi sau 40 năm (kỳ 1) “Tựa”
nếu bạn bắn súng lục vào quá khứ tương lai sẽ bắn đại bác vào bạn rasul gamzatov