vantuyen.net
Thanh Hà – CHIÊM BAO TRẮNG (Kỳ I)
Người bơi thuyền trên giòng sông xanh Thấy trăng vàng dưới đáy long lanh