vantuyen.net
Trần Cẩm Tường – Nhớ ngày 9 tháng 4-75 (Mặt trận Xuân Lộc – Long Khánh)
Ngày này cách đây 41 năm (9-4-1975) SĐ18 BB chiến thắng vẻ vang tại tuyến thép Xuân Lộc, Long Khánh.