vantuyen.net
hoànglonghải – Gió Bấc
“Lấy vợ đàn bà, làm nhà hướng nam” (tục ngữ) Chẳng ai lấy vợ đàn… ông. Cũng có nghĩa rằng chẳng ai làm nhà quay về hướng khác, nhất là hướng bắc, mà nhà thì phải quay về hướng nam.…