vantuyen.net
Kenny Nguyen – Mùa hè đỏ lửa và cây Giáng Sinh.(1)
Tháng 6 năm 1972, không nhớ chính xác ngày. Tôi, anh Lê văn Hoa và anh Thạch Khuông đã tổ chức một cuộc trốn trại – Trước khi Việt Cộng tấn công vào An Lộc, tháng 3/72 họ đã đánh chiếm Lộc Ni…