vantuyen.net
Cam Tran – Các đồn điền cao su Terres Rouges (Đất Đỏ)
(Niên giám thuộc địa, ngày 31 tháng 12 năm 1924) (số đặc biệt Nam Kỳ) Các đồn điền cao su thuộc công ty Terres Rouges được thành lập ngày 02 tháng 5 năm 1923 với số vốn là 36 triệu francs, hình thà…