vantuyen.net
hoànglonghải – Vết Nám (Bài 28) Một ngày Chủ Nhật, “Vui chơi, tắm giặt, nghe đài” (1)
-“Đ. mẹ! Mấy thằng chèo (2) nầy đểu thiệt.” Đang ngồi lặt rau muống với anh Lã Trung Tâm, nghe anh chưởi một câu như thế, ba bốn người chúng tôi cười to. Tôi nói: “Cóc mở mi…