vantuyen.net
Nguyễn Hữu Chế – TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG
TUYẾN THÉP XUÂN LỘC (9 tháng Tư – 20 tháng Tư, 1975)