vantuyen.net
Cam Tran – Thử tìm hiểu nguồn gốc, giải mã các tên địa danh tỉnh Bình Long trước năm 1975
I./ Nguồn gốc Sau năm 1975 chế độ mới XHCN/VN cho là văn hóa đồi trụy nên tiêu hủy tất cả những sách báo, tài liệu cũ của Miền Nam để lại . Đến nay muốn truy cứu, tham khảo lại những văn khố xưa rấ…