vantuyen.net
hoànglonghải – Hà Bá lấy vợ
Dân đất Nghiệp có tục mỗi năm góp tiền mua một người con gái ném xuống sông để làm vợ cho Hà Bá. Sự mê tín ấy có đã lâu ngày, không ai phá nỗi. Lúc ông Tây-Môn-Báo đ…