vantuyen.net
hoànglonghải – Chống Giặc Tầu (Bài 1) – Tổ tiên chúng ta chống Tầu xâm lăng như thế nào?
Nhận định chung Cuộc chiến đấu chống người Tầu xâm lăng nước ta là một cuộc chiến đấu dai dẳng, kéo dài hàng ngàn năm, kể từ năm 208 trước Tây Lịch, nếu tính đó là năm Triệu Đà chiếm Âu Lạc của Thụ…