vantuyen.net
ĐIỆP MỸ LINH – CHÁU ĐÍCH TÔN CỦA “NGỤY”
Người phụ trách giới thiệu chương trình Đêm Văn Nghệ Liên Trường do sinh viên Việt-Nam toàn tiểu ban tổ chức đến cạnh, báo cho Pete biết sắp đến mục đơn ca của chàng.…