vantuyen.net
hoànglonghải – “Thiếu tiểu ly gia…”
“Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi Hướng âm vô cải, mấn mao thôi! Nhi đồng tương kiến bất tương thức Tá vấn khách tòng hà xứ lai?