vantuyen.net
hoànglonghải – Vết Nám (Bài 18) “Giặc ngoài xâm lăng, toàn dân hớn hở”
Tháng 2 năm 1979, Trung Cộng đánh 6 tỉnh dọc biên giới Việt Trung. Ngay khi nghe tin Trung Cộng sắp đánh, toàn thể tù trại cải tạo Z-30A, Xuân Lộc rất xôn xao. Ai ai cũng “vui mừng”. Có người nói m…