vantuyen.net
hoànglonghải – Vết Nám (Bài 8) Con chó của Pavlov
Tháng Sáu năm 1976, chúng tôi bị chuyển trại, từ Trảng Lớn, đi đâu thì… chưa biết.