vantuyen.net
hoànglonghải – Bèo giạt (18) – Mẹ Âu Cơ…
Phòng Phát Triển Cộng Đồng là một bộ phận của trại, phục vụ chung cho mọi tầng lớp tỵ nạn, không phận biệt nam, phụ lão ấu. Bên cạnh đó, trại tỵ nạn Bidong còn có những cơ quan có nhiệm…