vantuyen.net
hoànglonghải – Bèo giạt (1) – Ngưỡng cửa Tự Do
Tới đảo: Chiếc ghe vượt biên tôi đi cặp vào đầu cầu jetty của đảo Pulau Bidong vào xế chiều ngày 1 tháng 6 năm 1989, sau hơn 50 giờ rời cửa Sò Lưới, gần mũi ông Trang, Cà Mau. …