vantuyen.net
Lê Đắc Lực – Tàn Cơn Binh Lửa (15) – Chiến Khu D
“ Bất khả xâm phạm ” Nếu tính theo đường thẳng thì Chiến khu D cách Sài Gòn khoảng 60 cây số, ngó xuống Biên Hòa khoảng 30 cây số, thì phi trường Biên Hòa là mục tiêu pháo kích của Việt cọng hằng đ…