vantuyen.net
Lê Đắc Lực – Tàn Cơn Binh Lửa (13) – Xóm Đạo Tha La
“ Trảng Bàng – Tây Ninh ” ..“ Tha La vắng vì Tha La đã biết, Thương giống nòi, đau đất nước lầm than..” …