vantuyen.net
Lê Đắc Lực – Tàn Cơn Binh Lửa (2) – “Mậu Thân Đợt 1”
chuyện kể của Cựu Đại Úy Biệt Cách Dù Lê Đắc Lực 2)-“Mậu Thân Đợt 1” “Tình người về giữa đêm xuân chưa dứt cuộc vui, Giặc đã qua đây gây cảnh nổi trôi…” “Chuyện một chiếc cầu đã gãy” (Trầm Tử Thiê…