vantuyen.net
Bùi Anh Trinh – NGƯỜI HIỂU NGUYỄN VĂN THIỆU NHẤT LẠI LÀ KISSINGER
Trích sách “Giải Mã Những Bí Ẩn của Chiến Tranh Việt Nam” của Bùi Anh Trinh Sự tức giận của Tổng thống Thiệu là có lý Nguyễn Văn Thiệu là một con người tự ái rất lớn. Sự thực ông không phải là ngư…