vantuyen.net
hoànglonghải – “Hương Tràm Trà Tiên” Bài 20: Tổ hợp Lò Vôi
Kể chuyện ông chín Vĩnh tôi phải nói luôn về Tổ Hợp Lò Vôi, hay văn vẽ hơn Tổ Hợp Sản Xuất Vôi của quận Kiên Lương. Công việc làm ăn chính của ông là sản xuất vôi nên nó có liên hệ đến tổ hợp nầy. …