vantuyen.net
Tài đóng kịch của Hồ Chí Minh dưới mắt học giả Tây phương – Cao Đắc Tuấn
Tóm lược: Hồ Chí Minh, lãnh tụ đảng cộng sản Việt Nam, có tiếng về tài đóng kịch và những xảo thuật lừa đảo. Nhiều học giả Tây phương viết về chuyện đó từ hơn 40 năm nay. Jean Lacouture mô tả Hồ là…