vantuyen.net
NGÃ TƯ QUỐC TẾ SÈ GOÒNG – Đỗ Thành
Tôi được sinh ra khoảng những năm 30 của thế kỷ trước, tại một nhà bảo sanh ở đường Kichener. Cho nên bây giờ bấy bá tôi có nhận vơ tôi là người Sè Goòng chánh hiệu, chắc cũng không ai nỡ mắng mỏ …