vantuyen.net
Di sản Võ Nguyên Giáp – Huỳnh Ngọc Tuấn
Binh pháp là cuốn sách bàn về nghệ thuật chiến tranh cho nên có những lầm lẫn rằng mục đích tối hậu của chiến tranh là thắng hay bại mà thôi. Nhưng sự thật không phải như vậy, các nhà binh pháp thi…