vantuyen.net
Một nghi án lịch sử Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh: một hay hai người? – Trần Bình Nam
Ngày 14/1/2013 trang điện tử Thông Luận đăng một tài liệu nhan đề: “Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo”của nhà biên khảo Hồ Tuấn Hùng người Đài Loan. Thái Tuấn dịch ra Việt ngữ nhan đề “Tìm hiểu về cuộc đ…