vantuyen.net
Bài học từ cuộc chiến Việt Nam – Trọng Đạt
Khi cuộc chiến tranh Đông dương lần thứ nhất và lần thứ hai chấm dứt, các nhà lãnh đạo đã rút ra những bài học, tôi xin đan cử một số kinh nghiệm của họ như dưới đây Bài học của Henri Navarre Trước…