vantuyen.net
Một nét tổng quát về lịch sử – Nayan Chanda
(trích dịch từ “Brother Enemy” của Nayan Chanda. Chương 4). Vài lời của người dịch. Người Tầu không thấy họ vô lý khi nói rằng lãnh thổ nước Việt Nam trước đây là của họ, bởi vì họ đã cai trị xứ …