vantuyen.net
Lá gan – Minh Diện
Bà Sính ở làng Tò có họ xa với gia đình tôi. Làng Tò cách làng Hệ một con sông nhỏ, có cái cầu ván bắc qua, hai bờ tre rủ bóng xuống dòng nước xanh ngắt. Tiếp giáp giữa làng Tò và làng Hệ là một ng…