vantuyen.net
Cô đơn – Trọng Đạt
Sáng sớm hôm sau, họ hàng bên nội, bên ngoại, những người xa lơ xa lắc, bốn năm năm nay không gặp nhau cũng kéo đến để đưa người bà con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Dịp ma chay là cơ hội để họ hàng đ…